Menu

Vedtægter

Vedtægter for Taastrup Idrætsforening

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Taastrup Idrætsforening (TIF), og foreningen er stiftet den 10. januar 2023.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

 

§2 Formål

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form af fodbold og andre sportslige aktiviteter. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

 

§3 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland og DBU Sjælland under Danmarks Idrætsforbund og tilslutter sig disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer besluttes på generalforsamlingen.

 

§4 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent.

Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer.

Stk. 3: Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter.

Stk. 4: Passive medlemmer er medlemmer, der ikke deltager i foreningens idrætsaktiviteter, men alene betaler et medlemskontingent, der fastsættes af Generalforsamlingen.

Stk. 5: Passive medlemmer har samme rettigheder/forpligtelser som aktive medlemmer og kan således deltage, stemme og er valgbare, jf. foreningens gældende vedtægter.

Stk. 6: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

 

§5 Kontingent

Stk. 1: Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan fastsætte forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer og aktiviteter, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af frivillige. Medlemskontingentet er at betragte som en del af og opkræves sammen kontingent for aktiviteten.

Stk. 3: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastsætter betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 4: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

 

§6 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt.

Stk. 3: Generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal. 

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

 

§7 Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel, ved opslag i klublokalet og opslag på foreningens hjemmeside og/eller Facebook-side.

Forslag fra medlemmer skal være fremme hos formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem i minimum tre måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder således, at der er én stemme pr. medlem.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer jf. §§13 og 14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: For at blive valgt til bestyrelsen, skal man være fyldt 18 år.

Stk. 9: Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller blot 1 medlem på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Stk. 11: Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

 

§8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år samt godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
  1. Valg af formand (i ulige år)
  2. Valg af kasserer (lige år)
  3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år)
  4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 • Valg af en revisor i lige år
 • Valg af en revisorsuppleant hvert år
 • Eventuelt

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for hele bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til hele bestyrelsens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

 

§10 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 7 medlemmer; en formand, en kasserer og 5 yderligere medlemmer.

Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år ad gangen.

I ulige år vælges formand og 3 medlemmer, og i lige år vælges kasserer og 2 medlemmer.

To bestyrelsessuppleanter vælges hvert år for 1 år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost genbesættes ved valg for den resterende periode på den førstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk. 3: Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor de valgte bestyrelsesmedlemmer udover formand og kasserer konstituerer sig selv og foretager fornøden fordeling af opgaverne blandt sine egne medlemmer.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. 

 

§11 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, som ikke kan være medlem af bestyrelsen. Revisor vælges på den ordinære generalforsamling i lige år for en to-årig periode. Herudover vælges en revisorsuppleant hvert år.

Stk. 4: Revisor skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisor skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

 

§12 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Dog skal alle køb over 10.000 kr. godkendes af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom lånoptagelse på mere end 5.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

 

§13 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter den pågældende generalforsamling.

 

§14 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Der skal mindst være fire uger og højst seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: Ved opløsning tilfalder foreningens formue almennyttige formål i Høje Taastrup kommune. På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. januar 2023.

Luk